top of page

Sürdürülebilirlik ve Knotolia

Sürdürülebilirlik, yani daimî olma, üretimde devamlılık sağlanması ve kendi
ihtiyaçlarımızı karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmemesi
anlamına gelmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların kendini yenileme özelliğine zarar vermeden, sosyal eşitliği sağlayan ekonomik gelişme olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde gelişim sağlarken, bugünü ve geleceği aynı anda göz önünde bulundurmak gerekir. Bunun için doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve sosyal olarak geleceğe dönük ve adil sistemler inşa etmek hedeflenir. 

 

Sürdürülebilir kalkınmanın, gelecek nesiller de dahil herkes için oluşturduğu ortak faydalar özetle şunlardır: Çevresel etkinin azaltılması, insan ve doğa arasında denge kurulması, fırsat eşitliğinin sağlanması, kaynakların verimli kullanımı, israfın önlenmesi ve tasarruf yapılması, Atık yönetiminin geliştirilmesi, ekonomik gelişmenin sürdürülmesi.

 

Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde, çevresel, sosyal ve ekonomik olmak üzere 3 boyut yer almaktadır. Bunlar, iç içe geçmiş, birbirlerini doğrudan etkileyen bir yapıdadırlar.

Çevresel Boyut

Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu, doğal kaynakların ekosistemlere zarar vermeden kullanılması ile ilgilidir. Çevrenin korunması, doğal yaşamın devamı, üretim ve tüketim sonucu meydana gelen çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların düzensiz kullanımının önüne geçilmesi kalkınmanın devamlılığını sağlar.

Sosyal Boyut

Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu; toplumsal değerlerin, ilişkilerin ve kurumların geleceğe yönelik devamlılığı ile alakalıdır.


Sosyal boyutta sürdürülebilir bir toplumun dayandığı 5 temel ilke şunlardır:


Eşitlik: En savunmasız ve maddi açıdan en kötü durumda olanlar başta olmak üzere, toplumun tüm bireyleri için eşit fırsatlar sağlanması.


Çeşitlilik: Toplumsal çeşitliliğin teşvik edilmesi.


Bağlılık: Toplumun içinde veya dışında toplumsal bağlılığı sağlayacak resmi, gayri resmi ve kurumsal düzeyde sistemler ve yapılar oluşturulması.


Yaşam Kalitesi: Tüm bireyler için temel ihtiyaçların giderilmesi ve iyi bir yaşam
kalitesinin sağlanması.


Demokrasi ve Yönetişim: Demokratik süreçlere ek olarak şeffaf ve hesap verilebilir yönetişim yapıları kurulması.

Ekonomik Boyut

Kalkınmanın ekonomik boyutu, finansal anlamda büyüme ve gelişme sağlanmasını ifade eder. Ekonomik faaliyetlerin devamlılığı, doğada kendini yenileyebilen tükenmez kaynakların düzenli kullanımına dayanmaktadır. Kaynakların tükenme ihtimalini unutmadan sağlanan bir ekonomik gelişme, çevresel risklerin en aza indirildiği ve verimliliğin sağlandığı bir üretim süreci sayesinde mümkün olur.

Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar

SKA-1.png

Sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan bu 3 boyut, çevrenin korunması, sosyal gelişimin sağlanması ve ekonomik büyümenin yakalanması, tüm dünyada daha iyi bir geleceğe ulaşmayı hedefler. Birleşmiş Milletler, ‘2030 Gündemi’ kapsamında, bu hedefe ulaşmak için 17 maddeli, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ortaya koymuştur. Küresel boyuttaki girişimin yansıması olan bu amaçlar, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için stratejik bir yol haritası işlevi görmektedir.

Bu amaçlar, dünyanın her yerinde yoksulluğu sonlandırmayı (1), açlığı bitirerek gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımı desteklemeyi (2), sağlığa erişimi artırarak kaliteli bir yaşamı desteklemeyi (3), kapsayıcı ve adil eğitim imkanları sağlayarak yaşam boyu öğrenimi teşvik etmeyi (4), toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadınların güçlenmesini (5), sürdürülebilir su yönetimiyle su ve sanitasyon hizmetlerine erişimi sağlamayı (6), erişilebilir ve temiz enerjiyi herkesin kullanımına sunmayı (7), ekonomik büyümeyi herkes için sürdürülebilir ve insana yakışır iş imkanlarıyla desteklemeyi (8), dayanıklı altyapılar kurarak yenilikçiliği geliştirmeyi (9), eşitsizlikleri azaltmayı (10), kapsayıcı, güvenli ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar oluşturmayı (11), sorumlu üretim ve tüketimi teşvik ederek sürdürülebilir davranışları desteklemeyi (12), iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi (13), deniz ve karasal yaşamı sürdürülebilir şekilde korumayı (14), barışçıl ve kapsayıcı topluluklar oluşturmayı (15) ve etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturarak adaleti sağlamayı (16), sürdürülebilir kalkınma için küresel iş birliği yapmayı (17) amaçlamaktadır.

Sürdürülebilirlik ve Knotolia

Knotolia olarak, Sürdürülebilir Kalkınma’nın gerekliliğine inanıyor ve daha iyi bir
dünya için, bu 17 amacı önemsiyoruz. Bu amaçlardan, 5, 8 ve 12 için iç
dinamiklerimizde gerekeni yaparken, birlikte çalışıyor olduğumuz firmaların
seçiminde, bu amaçlar doğrultusunda adımlar atmış olanları tercih ediyoruz.

indir.png
indir (1).png
indir (2).png

Knotolia’nın arkasındaki güç, girişimci kadın üyeler tarafından kurulan, bir Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi olan Bridge Koop’tur. Kooperatifimiz, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak şekilde, kadınlardan yana pozitif ayrımcılık uygulamaktadır.

 

Knotolia olarak, üretimde, kadın gücünü destekleyerek, işgücündeki kadının değer ve itibarını vurgulamak için çalışmaktayız. Kadınların kendi öz potansiyelleri doğrultusunda ekonomiye katkıda bulunmalarını teşfik ederek, insan onuruna yakışır iş fırsatlarını takip edebilmeleri için gerekli becerilerin kazandırılması amacıyla olanaklar oluşturmaktayız. Tasarlayan ve üreten kadınlar önceliğimizdir.

Üretim ve tüketimin sürdürülebilir kalıplarda olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü, Knotolia olarak, iklim değişikliğinin sağlığımız, besin ve su kaynaklarımızı ciddi bir şekilde etkilediğinin farkındayız. İnsanoğlunun atmosfere saldığı karbonun yarısından fazlası, geçtiğimiz 30 yılda gerçekleşmiştir ve bunun sonucu olarak iklim değişikliği kaçınılmaz boyuta ulaşmıştır. Ürünlerimizin dahil olduğu sektörlerde iklim değişikliğine yol açan yükleri azaltmaya, çevreci girişimlere prim vermeye, karbon ayak izini azaltmak için iş yapma pratiklerini iyileştirmeye çalışan ekiplerle olmayı tercih ediyoruz. Bu doğrultuda, sertifikalı ham maddeler kullanmayı, sertifikalı firmalarla çalışmayı ilke edindik.

Sertifikalar

gots-logo_rgb_2018_transp_72dpi-d288713f.png
OEKO-TEX_STANDARD100_Logo_rgb_WS_2.jpg.jpeg

GOTS: Global Organic Tekstil Standart’ı (GOTS), tekstil tedarik zincirinin
tamamını, bağımsız sertifikasyon ile belgelendiren, ekolojik ve sosyal kriterler de dahil olmak üzere organik lifler için tekstil işleme koşullarını belirleyen, dünya çapında önde gelen standartlardandır.


OEKO-TEX Standard 100: Hiçbir bileşeni zararlı madde içermeyen ve bu özelliği
testlerle doğrulanmış ürünler içindir.

bottom of page